การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2558
  • 24 มกราคม 2017 at 15:21
  • 166
  • 0

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเลขที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีมติเห็นชอบจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.silaplus4cons.com/index.php?mo=21&catid=8041&fid=149655&detail