โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน โอกาสในการมีที่อยู่อาศัย โอกาสของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • 27 พฤศจิกายน 2018 at 11:59
  • 312
  • 0

ข่าวและข้อมูลที่สร้างโอกาสให้กิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางถึงเล็กมีงานก่อสร้างทำ ควรเผยแพร่กันให้ทั่วถึงมากขึ้น ข้อมูลต่อไปนี้ เป็น “ต้นทาง”  ให้ไปเกาะติดความคืบหน้า  เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มงานให้ธุรกิจของตนเอง  ส่วนผู้ต้องการครอบครองที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง

 

เริ่มนับหนึ่ง ต้องถือว่าดี

ข้อมูลการสร้างที่อยู่อาศัยสร้างชุมชนสำหรับผู้มีรายได้ไม่สูงโครงการใหม่ๆ  เริ่มนับหนึ่งจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่  26พฤศจิกายน  2561 เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม จำนวน 2,612.883 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แบ่งเป็น

(1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (10 โครงการ จำนวน 3,094 หน่วย) วงเงินรวม 2,231.392 ล้านบาท

(2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ (2 โครงการ จำนวน 271 หน่วย) วงเงินรวม 381.491 ล้านบาท

สำหรับการจัดหาและการค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศและการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้เป็นไปตามความเห็นกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/18444 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) และสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0723/17822 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561)  

2. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0907/18444 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร 1101/3629  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 เป็นโครงการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส การเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย

เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง [แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

(1) กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ประมาณ 26,101 – 38,300 บาท/เดือน/ครัวเรือน

และ (2) กลุ่มภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 15,101 – 22,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน]

รายได้ปานกลางค่อนข้างสูง [แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

(1) กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ประมาณ 59,701 บาทขึ้นไป/เดือน/ครัวเรือน

และ (2) กลุ่มภูมิภาค มีรายได้ประมาณ 34,701 บาทขึ้นไป/เดือน/ครัวเรือน] มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค

ที่ตั้งโครงการกระจายตามจังหวัดต่างๆ

โครงการดังกล่าวจะจัดสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และทาวน์โฮม จำนวน 2 ชั้น ในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบโครงการ รวมทั้งหมด 17 โครงการ และต่อมาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ สศช.) ได้มีมติเห็นชอบเพียง 12 โครงการ   รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จำนวน 10 โครงการ รวม 3,094 หน่วย โดยก่อสร้างบนที่ดินของ กคช. ทั้งหมด ราคาขายต่อหน่วยประมาณ 650,000 – 850,000 บาท

(1) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 31.80 ไร่  รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 362 หน่วย

(2) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 25.48 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 186 หน่วย และก่อสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 136 หน่วย

(3) โครงการฯ เชิงสังคม จ.นครนายก (พรหมณี 1) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 49.32 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 498 หน่วย

(4) โครงการฯ เชิงสังคม จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน)                ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 38.83 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 328 หน่วย  (โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

(5) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ลพบุรี (พัฒนานิคม 2) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 16.67 ไร่  รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 188 หน่วย

(6) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สิงห์บุรี (บางกระบือ)                 ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 22.72 ไร่  รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 224 หน่วย

(7) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2 ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 27.97 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 120 หน่วย และบ้านแฝด   2 ชั้น จำนวน 208 หน่วย

(8) โครงการฯ เชิงสังคม จ.สกลนคร (สว่างแดนดิน) ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 29.45 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 278 หน่วย

(9) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ชุมพร  ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 31.26 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 338 หน่วย (โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

(10) โครงการฯ เชิงสังคม จ.ปัตตานี    ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 22.00 ไร่  รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 228 หน่วย(โครงการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

 

2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ รวม 271 หน่วย โดยก่อสร้างบนที่ดินของ กคช. ทั้งหมด ราคาขายต่อหน่วย ประมาณ 1.8 – 2.2 ล้านบาท

(1) โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.สมุทร ปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3  ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 19.58 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 184 หน่วย

(2) โครงการฯ เชิงพาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1               ที่ตั้ง : จัดสร้างบนที่ดิน 14.27 ไร่ รูปแบบการก่อสร้างอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 87 หน่วย

 

ขยายความ

โครงการเคหะชุมชนทั้ง 12โครงการข้างต้นนั้น  กล่าวได้ว่า  เป็นโอกาสให้ผู้มีรายได้ไม่สูง  สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย  เมื่อมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยระดับหนึ่ง  ย่อมมีส่วนสนับสนุนการทำมาหากินเมื่อปรับให้สอดคล้องกับทำเลที่อยู่อาศัยได้  นั่นคือต้นทุนการเดินทาง  และต้นทุนอื่นๆ  ในการอยู่อาศัยกับ  ต้นทุนการทำมาหากินสร้างรายได้

ในส่วนของกิจการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ที่มีโครงการเคหะชุมชนไปพัฒนา การสร้างที่อยู่อาศัยระดับหลักร้อยหน่วยนั้น  กิจการรับเหมาขนาดเล็กมีโอกาสในการแข่งขันประมูลงาน   กระนั้นก็ต้องติดตามรายละเอียดต่างๆ  เพื่อการตัดสินใจที่สอดคล้องเหมาะสม

#