ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกพื้นที่

ควรเป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่รับรู้กันมานานแล้วว่า โรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทยนั้นมีกำลังการผลิตรวมกันมากเกินความต้องการของตลาด (หรือมากกว่าศักยภาพที่ขายได้)  เฉลี่ยการใช้กำลังการผลิตทั้งระบบไม่ถึงร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตติดตั้ง

ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้น 5  ปีจากวันบังคับใช้

ในเรื่องนี้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 มกราคม 2562 . เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างประกาศ

1. บทนิยาม

 “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหล็กเส้นที่มีลักษณะหน้าตัดกลม หรือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง หรือครีบซึ่งอาจนำไปใช้เสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้

เหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต” หมายถึง เหล็กแท่งเล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเหล็กแท่งเล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวไม่เกิน 1.25 เท่าของด้านกว้าง โดยมีความยาวด้าน 50 มิลลิเมตร ถึง 150 มิลลิเมตร

2. กำหนดการห้ามตั้งหรือขยายโรงงาน

กำหนดห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หรือโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ซึ่งรวมถึงโรงงานที่ใช้เครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้รีดเหล็กเส้นได้ ทุกขนาด ทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้

3. กำหนดข้อยกเว้น (โรงงานที่ไม่อยู่ในบังคับของประกาศฉบับนี้)

ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับ

(1) ผู้ประกอบการที่ผลิตเหล็กเพลา เหล็กลวดหรือเหล็กรูปพรรณที่ทำขึ้นด้วยกรรมวิธีรีดร้อน หรือลวดเหล็กที่ทำขึ้นด้วยกรรมวิธีการรีดเย็นที่ได้รับเอกสารการตรวจสอบกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และลูกรีด จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(2) ผู้ประกอบการที่ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.3) หรือคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 01/1) ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงแล้ว จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมามีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาดทุกท้องที่ในราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 เป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้ผู้ผลิตปรับตัวและเข้าสู่ภาวะสมดุล จากปัจจุบันผู้ผลิตในประเทศมีกำลังผลิตส่วนเกินสะสมจนทำให้หลายรายต้องหยุดกิจการ

“ขณะนี้ผู้ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศมีอัตรากำลังการผลิตทั้งหมด 9 ล้านตัน แต่ใช้กำลังผลิตเพียง 2-3 ล้านตัน หรือ 35-45% ทำให้ประสบภาวะขาดทุนและปิดกิจการ จึงมีการกำหนดไม่ให้ใบอนุญาตกับโรงงานใหม่เป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้ผู้ผลิตไทยปรับตัวเร่งพัฒนาเทคโนโลยี และจากนั้นจะมีการร่างประกาศมาตรฐานมลพิษโรงงานเหล็กทั้งหมดเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”นายสมชายกล่าว

การประกาศห้ามหรือขยายจะครอบคลุมเฉพาะเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเท่านั้น ส่วนเหล็กอื่นที่คุณภาพสูงและใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ จะไม่ครอบคลุมอาทิ เหล็กเพลา เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณที่ขึ้นรูปรีดร้อน และขึ้นรูปรีดเย็น และไม่บังคับใช้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานหรือขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีไอเอหรืออีเอชไอเอ) ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่า จะสามารถประกาศลงนามได้ในเร็วๆ นี้

“การกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กเสริมคอนกรีตโดยกำหนดค่ามลพิษทางอากาศก็จะทำให้ผู้ที่จะลงทุนตั้งโรงงานใหม่ต้องปฏิบัติตามนี้ ซึ่งยอมรับว่าแนวทางนี้จะป้องกันการตั้งโรงงานใหม่แล้วนำเครื่องจักรล้าสมัยก่อมลพิษเข้ามา” นายสมชายกล่าว

 

ข้อสังเกต

การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นดังกล่าว หวังว่าสามารถดำเนินการจนมีผลบังคับใช้ได้รวดเร็ว  และไม่เกิดกรณีมีใบอนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อน ประกาศ(กฎหมายระดับประกาศ) มีผลบังคับใช้   ข้อระมัดระวัง(ระแวงใจ)เช่นนี้ วงการที่เกี่ยวข้องควรติดตาม  เพราะหากเกิดกรณีนี้ขึ้น ผลเลิศที่หวังจากการห้ามตั้งและขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตย่อมลดลง

#