การดูแลผู้สูงอายุ เกิดพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแม้ต้องมีการช่วยเหลือดูแล  แต่ผู้สูงอายุเป็นพลังและประจักษ์พยานพัฒนาการของสังคมที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีพลังแฝงเหลืออีกมากในการร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

บริการภาคขนส่งสำหรับผู้สูงอายุ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม  ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

2.ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ คค. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/กิจกรรมภาคใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมต่อไป และให้ คค. ประสานกับกลุ่มองค์กรหรือเครือข่าย เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับไปประสานและขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง  กระทรวงคมนาคมรายงานว่า

1. ประเทศไทยได้ก้าวสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในระยะเวลา อันใกล้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2567-2572  จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยจะคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพมาตรฐานด้านการบริการภาคขนส่งและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยยังมีปัญหาและไม่สัมฤทธิ์ผล หากเทียบกับประเทศที่ประสบปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรของประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น  สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คค. พบว่า อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบบริการภาคขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีหลายปัจจัย เช่น ปัญหาด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุง การขาดการบริหารจัดการ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและองค์ความรู้การขาดแคลนระบบนวัตกรรม/ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการขาดงบประมาณในการดำเนินงาน  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ครอบคลุมการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้อง ครอบคลุม และบูรณาการ

2. คค. ได้ขับเคลื่อนโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการภาคการขนส่งให้สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

2.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 2) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างทางภายภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและยานพาหนะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 3) ด้านการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 4) ด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ

2.2ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง 5 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ท่าเรือพระนั่งเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง

3. คู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุและคู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่งตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ได้แก่

3.1 คู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน หลักปฏิบัติ และวิธีใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือคนพิการในการเดินทางโดยอากาศยานตามมาตรฐานInternational Civil Aviation Organization (ICAO) ตลอดจนข้อมูลอันเป็นประโยชน์อื่น ๆ  เช่น สรุปกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ คำแนะนำการใช้เครื่อง TTRS  สำหรับการสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยิน สิทธิพิเศษด้านค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

3.2คู่มือแปลภาษาและป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง ประกอบด้วย การแปลภาษาสำหรับคนพิการทางการได้ยินและการเห็นความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ภาษาชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีในอาคารสถานที่ที่ให้บริการภาคขนส่งและแนวทางการออกแบบและจัดวางป้ายสัญลักษณ์ภาษาทั้งนี้ สนข. ได้เผยแพร่คู่มือข้างต้นให้แก่หน่วยงานในสังกัด คค. และ พม. พร้อมทั้งเผยแพร่

ขยายความ

งานบริการทั้งหลายที่กล่าวมาจำเป็นต้องมีการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ รองรับให้เหมาะสม  ทั้งนี้ในทางปฏิบัติย่อมเริ่มจากเมืองหลวง  หัวเมืองใหญ่ และเขตเมืองทั่วประเทศ   เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการ และเพิ่มโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พลังทางเศรษฐกิจและสังคมตามสมควร

#

 

บัญชีสยาม