วิศวกรรมศาสตร์ สจล. สานพลังร่วมมือ กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ NICT ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ต้อนรับ ดร. ทาอิร่า คาสุมาสะ (Taira Kazumasa) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยและสานพลังความร่วมมือทางการวิจัยพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ตอบรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีโลกและความท้าทายใหม่ๆสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (Komson Maleesee) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ในยุคของคลาวด์ อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ นำมาซึ่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเชื่อมต่อทางสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ความร่วมมือระหว่าง NICT กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะสร้างสรรค์ประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนาน และภูมิภาคเอเซีย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ National Institute of Information and Communications Technology (NICT) นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ ณ เมืองโตเกียว มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาย้อนไปกว่า 121 ปี เริ่มต้นในปี ค.ศ.1896 ก่อตั้งCommunications Research Laboratory (CRL) และในปี ค.ศ.1976 ก่อตั้ง Telecommunications Advancement Organization (TAO) โดยต่อมาในปี 2004 ได้รวม 2 สถาบัน คือ CRL และ TAO เข้าด้วยกัน และก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น(NICT) ทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ ICT โดยตลอดปีจะมีการประชุม แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจ นอกจากนี้สถาบัน NICT ยังดูแลรับผิดชอบการจัดสรรคลื่นความถี่และมาตรฐานเวลา ตลอดจนอนุมัติการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบความปลอดภัยและระบบเรดาร์ทางเรือตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งดำเนินการสำรวจบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์(Ionosphere) และชั้นอวกาศ ซึ่งมิใช่เรื่องไกลตัวแต่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา  โทรคมนาคม การบิน การเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ ภัยพิบัติ การขนส่งและ เดินทาง เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาวิจัย เศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ ปลอดภัยและมั่นคง