คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รวมพลังประชารัฐ จัดงาน TOC-HIDA-AMEICC Project 2017 เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

การศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อสร้างมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและประเทศอย่างยั่งยืน สู่อนาคตไทยแลนด์ 4.0 ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คุณชนวิช อนัคกุล จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน TOC-HIDA-AMEICC  Project 2017 นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีนักศึกษาจาก 3 พระจอม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงาน ณ อาคาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 

 

ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า โฉมหน้าใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง และประเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี วัสดุ นวัตกรรมและระบบใหม่ๆที่ภาคการศึกษาจะต้องก้าวทันและวิจัยพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการพัฒนาเมืองที่มีดุลยภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้เป้นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนโดยผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ กรณีศึกษา กระแสเมกะเทรนด์ของโลก เสริมสร้างองค์ความรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ออกแบบ ประยุกต์ใช้ บริหารจัดการและก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน การเลือกสรรวัสดุ ระบบและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสากล ลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นของนักศึกษาคนรุ่นใหม่จาก มหาวิทยาลัย