"กรุงเทพฯใหม่" วิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากรถไฟฟ้า
 • 28 เมษายน 2017
 • 107
 • 0
สภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯปริมณฑลในปัจจุบันมีภาพที่สวยงามของชีวิตคนเมืองที่มีความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยระดับโล...
อ่านต่อ
ทุ่มงบ 7.6 แสนล้านบาทผลักดันแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเชีย-ไทย
 • 28 เมษายน 2017
 • 105
 • 0
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งความร่วมมือและการแข่งขัน  ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนสิงคโปร์ดำรงตำแหน่งนำทางเศรษฐกิจมาอ...
อ่านต่อ
เร่งสร้างรถไฟทางคู่ครอบคลุ่มทุกเส้นทางทั่วประเทศ (เงื่อนไขพิเศษไทยแลนด์ 4.0)
 • 24 เมษายน 2017
 • 141
 • 0
รถไฟขนาดราง 1 เมตรในประเทศภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเด็นนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรนำมาพิจารณา ระบบรางข...
อ่านต่อ
เร่งสร้างรถไฟทางคู่ครอบคลุ่มทุกเส้นทางทั่วประเทศ (2)
 • 18 เมษายน 2017
 • 108
 • 0
เมื่อได้ทบทวนภาพรวมรถไฟทางคู่ที่มีอยู่ ณ พ.ศ. 2560  มาดูภาพรวมโครงการรถไฟทางคู่ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในช่วงเวลานี้...
อ่านต่อ
เร่งสร้างรถไฟทางคู่ครอบคลุ่มทุกเส้นทางทั่วประเทศ (1)
 • 18 เมษายน 2017
 • 81
 • 0
เส้นทางรถไฟที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5  มีบทบาทสำคัญในการสร้างสยามประเทศทั้งการรักษาและแย่งชิงดินแดนในยุคประเทศตะวันต...
อ่านต่อ
ข้อดีข้อด้อยประมูลสร้างรถไฟทางคู่กับ ทีโออาร์.เวอร์ชั่นใหม่
 • 6 เมษายน 2017
 • 104
 • 0
การสร้างรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร เป็นการเพิ่มศักยภาพการขนส่งระบบรางระหว่างภาคระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แนวเส้นทางส...
อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาตรการใหม่ภาครัฐ/ ติดตามเพื่อประโยชน์พนักงาน  
 • 31 มีนาคม 2017
 • 95
 • 0
  ข่าวสารและปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างสมควรยังปรากฏขึ้นในสังคมไทย  ความกดดั...
อ่านต่อ
แก้กฎหมายเปิดทางสร้างไฟฟ้าสายสีทอง/ฟ้าใส “ไอคอนสยาม”
 • 8 มีนาคม 2017
 • 313
 • 0
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควรเป็นแบบใต้ดิน-บนดินนั้น มีเงื่อนไขปัจจัยหลายประการ  ทั้งความสวยงามของเมือง ความเหมาะสมในการ...
อ่านต่อ
การดูแลผู้สูงอายุ เกิดพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
 • 7 มีนาคม 2017
 • 227
 • 0
ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแม้ต้องมีการช่วยเหลือดูแล  แต่ผู้สูงอายุเป็นพลังและประจักษ์พยานพัฒนาการของสังคมที่ผ่านมา รวมทั้...
อ่านต่อ
แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 6 มีนาคม 2017
 • 357
 • 0
รัฐบาลปัจจุบันพยายามแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และทำให้โครงการต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างเต็...
อ่านต่อ
มาตรการภาษีจูงใจผู้เชี่ยวชาญทำงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 • 2 มีนาคม 2017
 • 562
 • 0
ความสำเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทีมีพลวัตรอย่างสำคัญในการทำให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวรุดหน้า...
อ่านต่อ
กิจการรับเหมาก่อสร้าง  กับข้อระวังผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • 2 มีนาคม 2017
 • 225
 • 0
การทำผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่งผลทั้งเสียเวลาเมื่อมีคดีความ เสียทรัพย์   กระทบกระเทือนถึงแผนงานก่อสร้าง ...
อ่านต่อ
กิจการรับเหมาก่อสร้างต้องไม่ประมาท การทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
 • 1 มีนาคม 2017
 • 295
 • 0
การเรียนรู้กฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นของกิจการรับเหมาก่อสร้างนั้น ต้องครอบคลุมถึงประมวลกฎหมายอาญาด้วย  ทั้งนี้ม...
อ่านต่อ
บทความ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2017
 • 23
 • 0
อ่านต่อ
บริหารปริมาณคอนกรีต การเทคอนกรีต ป้องกันงานก่อสร้างล่าช้า
 • 24 มกราคม 2017
 • 420
 • 0
การบริหารงานก่อสร้างอาคารต้องเคร่งครัดขั้นตอนต่าง ๆ   เนื่องจากงานแต่ละส่วนต้องส่งมอบต่อกันเพื่อให้ทำงานขั้นต่...
อ่านต่อ
ความพยายามเรื่องก่อสร้างสีเขียว และอาคารเขียว การเลือกที่ตั้งโครงการ
 • 24 มกราคม 2017
 • 262
 • 0
อาคารเขียวเป็นผลลัพธ์ต่อเนื่อง และเป็นตั้งต้นให้การก่อสร้างสีเขียว เมื่อเจ้าของโครงการต้องการสร้างอาคารเขียว  แนวคิ...
อ่านต่อ
ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 24 มกราคม 2017
 • 396
 • 0
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .................สาระสำคัญแทบทั้งหมดเป็นการนำยกร่าง ...
อ่านต่อ
ฐานะการคลังของรัฐบาล ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
 • 24 มกราคม 2017
 • 54
 • 0
รายงานจากกระทรวงการคลังเรื่อง  “ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558”  น่าสนใจเ...
อ่านต่อ
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย
 • 24 มกราคม 2017
 • 236
 • 0
มติคณะรัฐมนตรีวันที่  27  มีนาคม  2558 เรื่อง. เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ....
อ่านต่อ
อาคารเขียว การก่อสร้างสีเขียว แง่มุมการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ
 • 24 มกราคม 2017
 • 351
 • 0
การก่อสร้างสีเขียว  กับอาคารเขียวเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันเสมอ  ไม่มีเจ้าของโครงการ นักลงทุนที่ต้องการสร้างอาคาร...
อ่านต่อ
ตั้งการ์ดให้สูงทำงานอย่างรัดกุม คุมกำเนิดปัญหางานก่อสร้าง
 • 24 มกราคม 2017
 • 88
 • 0
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าพอมีความหวัง แต่ก็ต้องทำงานอย่างตั้งการ์ดสูง  มีควา...
อ่านต่อ
เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และทำประกันสุขภาพ
 • 24 มกราคม 2017
 • 38
 • 0
แรงงานต่างด้าวยังเป็นประเด็นที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเคร่งครัดในการบริหารจัดการอย่างละเอียด ประมาทไม่ได้ ทั้งเพื่อสร้...
อ่านต่อ
องค์กรปกครองท้องถิ่นทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะได้ กฎกระทรวงผังเมืองรวมไม่มีอายุสิ้นสุด(ตายตัว)
 • 24 มกราคม 2017
 • 244
 • 0
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีควา...
อ่านต่อ
บริหารงานก่อสร้าง บริหารผู้ว่าจ้าง
 • 24 มกราคม 2017
 • 46
 • 0
การบริหารงานก่อสร้างมีพัฒนาการไปพร้อมกับงานก่อสร้าง และความเปลี่ยนแปลงของเจ้าของโครงการ – ผู้ว่าจ้าง  ความเปล...
อ่านต่อ
The Good Space กรณีตัวอย่างกิจกรรม CSR แวดวงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง
 • 24 มกราคม 2017
 • 40
 • 0
สมควรกล่าวถึงเรื่องราวของ The Good Space  เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า กิจการรับเหมาก่อสร้าง  ธุรกิจพัฒนาอส...
อ่านต่อ
กระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจรัสเซีย – จีน
 • 24 มกราคม 2017
 • 252
 • 0
กลุ่มประเทศตะวันตก อาทิ  สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีท่าทีคัดค้านการรัฐป...
อ่านต่อ
ภาระหน้าที่ใหม่กรมบัญชีกลาง
 • 24 มกราคม 2017
 • 33
 • 0
 เมื่อ “ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .......”  มีผลบังคับใช้ &nb...
อ่านต่อ
CSR and Green โรงงาน และอาคารคาร์บอนต่ำ
 • 24 มกราคม 2017
 • 33
 • 0
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility – CSR) เดินทางร่วมกันได้กับแนวคิด Green&nbs...
อ่านต่อ
กระชับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียต้อนรับ 120 ปีสัมพันธไมตรีสองประเทศ
 • 24 มกราคม 2017
 • 316
 • 0
รายละเอียดเกี่ยวที่เป็นผลพวงต่อเนื่องจากการที่นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Mr. Dmitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย (Cha...
อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติ e – Market และ e- Bidding (กรรมการ / วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์)
 • 24 มกราคม 2017
 • 35
 • 0
รายละเอียดของแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราค...
อ่านต่อ