เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเสวนาเรื่องบทบาทเครือข่ายสื่อสารกับภารกิจการป้องกันการทุจริต เพื่อหวังขยายแนวร่วมจากสื่อมวลชนสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตประพฤติมิชอบ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับกรมประชาสัมพันธ์         ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

          การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปสู่การรับรู้ เกิดความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงาม         แห่งคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม      ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก