นายประทีป เอื้อศักดิ์เจริญกุล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัดหรือ MPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร เข้าร่วมใน พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity PactIP“โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1)” มูลค่ากว่า 143 ล้านบาท โดย นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย (กลาง) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธาน และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ได้แก่ นายวิศิษฎ์ ตันติเอมอร (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.ชวลิต ทิสยากร (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายอมรยศ พานิช (ขวาสุด) เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมรกต อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

 

          กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity PactIP) ตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้เข้ามาปฏิบัติงานตามข้อตกลงคุณธรรมในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จนกระทั่งได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 106/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560ด้วยวงเงินงบประมาณ 143,799,700 บาท

 

          “โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1)” ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับการประมวลผลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศได้อย่างเจาะจงพื้นที่ ให้รายละเอียดในระดับอำเภอ/ตำบล และสามารถพยากรณ์อากาศได้ยาวนานกว่า 7 วัน เป็นเดือน หรือ รายฤดูกาล ตลอดจนเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเผยแพร่ผลผลิตผ่านทางระบบมือถือ และเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบ API สำหรับการเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการลดความสูญเสียของทรัพย์สิน และชีวิตประชากรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ประมง ท่องเที่ยว และ สาธารณสุข ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

         

          บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด หรือ MPP ประกอบธุรกิจใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. HPC (High Performance Computing) ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 2Hospital IT Infrastructure 3. Nationwide IT Project 4. Leasing โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ เชื่อมั่นและใช้บริการ