AREA แถลง ฉบับที่ 201/2560: วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
          มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป 
          ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่า ก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด 

         ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                 6.48% 
         ซิเมนต์                                 12.36% 
         ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                15.78% 
         เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก       21.81% 
         กระเบื้อง                                 6.79% 
         วัสดุฉาบผิว                             3.64% 
         สุขภัณฑ์                                2.14% 
         อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา         13.21% 
         วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                   17.79% 
         รวม                                         100% 

         สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 -มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.03% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง 1.1% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 3.8% เหล็กเพิ่มขึ้น 3.3% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.2% อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.3% และวัสดุก่อสร้างอื่นที่เพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้: 

         ดัชนีรวม                          +1.03% 
         ไม้                                  +3.80% 
         ซีเมนต์                             -1.10% 
         ผลิตภัณฑ์คอนกรีต            -1.10% 
         เหล็ก                              +3.30% 
         กระเบื้อง                           0.00% 
         วัสดุฉาบผิว                      +0.20% 
         สุขภัณฑ์                           0.00% 
         อุปกรณ์ไฟฟ้า                  +0.30% 
         วัสดุก่อสร้างอื่นๆ              +1.80% 

         ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ โดยในครั้งหนึ่งค่าแรงได้มีการปรับขึ้น โดยพิจารณาจากค่าแรงขั้นต่ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นจาก 300 บาท/วัน เป็น 330 บาท/วัน (หรือปรับเพิ่ม 3.33 %) ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ในเดือนมกราคม 2560 ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง จึงขึ้นเพียง 1.29% ในไตรมาสที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้: 

         1. ค่าวัสดุ                                   60%              1.034%            60.62% 
         2. ค่าแรง                                    20%              3.330%            20.67% 
         3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ      20%               0%                   20.00% 
                                                        100%                                     101.29% 
         สรุป                                          1.29% 

         โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2560 มีผลออกมาดังนี้: 

         สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มีค.60 
         1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธค.59 (ธค.59-มีค.60) 
         2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธค.59-มีค.60 ปรากฎราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่ม +1.03% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุเหล็ก วัสดุอื่นๆ ไฟฟ้า ราคาปรับเพิ่มขึ้น (โดยกลุ่มเหล็ก ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ดูได้จากดัชนีข้างต้น) ส่วนกลุ่มซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปรับลดลง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +1.03% 
         3. ค่าแรงงาน ปรับเพิ่มขึ้น จากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 1 มค. 60 (กรุงเทพ และปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้น 10 บาท/วัน เป็นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 310 บาท/วัน หรือเพิ่ม 3.33%) 
         4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม 
         5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +1.29% 

         รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้: 
https://csrthai.files.wordpress.com/2017/05/60-201.jpg 

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php 
 
ผู้แถลง: 
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.thwww.facebook.com/dr.sopon4) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน