เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ได้ลงนามส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้แก่ นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยภายในงานมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

 

ในการนี้ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวให้โอวาท

 

แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ใจความว่า “ความเป็นคน ป.ป.ช. ในห้วงเวลา 37 ปี 7 เดือน 27 วัน ตั้งแต่เป็น ป.ป.ป. ผมภาคภูมิใจในองค์กรที่มุ่งมั่นให้ความเป็นธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ ผมขอฝากกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกท่านในฐานะสมาชิกของครอบครัว ป.ป.ช. ขอให้ภูมิใจในองค์กร รักองค์กร ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่       เป็นสมาชิกที่ดี ช่วยกันทำให้ครอบครัว ป.ป.ช. มีแต่ความเจริญ ไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง       ของความประพฤติ ขอให้มีความรักความสามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพร้อมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลง”