วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส โดย  คุณอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ เพื่อผนึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม  เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต การแบ่งปันรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการ วสท. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ  คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย และคุณชนาธิป ไพรพงค์ จากไทยพีบีเอส ร่วมเป็นสักขีพยาน

    

                       ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท.กล่าวว่า วสท.เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมา 75 ปี และร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และรวมพลังพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยีวิศวกรรม และที่สำคัญคือการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมประเทศชาติและสังคมโลก การลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานและบูรณาการความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพมานำเสนอสู่สังคมไทย สร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านวิศวกรรม อันจะนำไปสู่การนาเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องและสร้างสรรค์แก่สาธารณชน

              ขอบเขตของความร่วมมือ  แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) สนับสนุนวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมและงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ตามหลักวิชาวิศวกรรมและกฎหมาย แล้วสื่อสารให้ประชาชนรับทราบตามแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน