นายสมชาย  หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การส่งเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับไปสู่ยุค 4.0 ที่มีศักยภาพ ในปีนี้มีโครงการช่วยเหลือทางด้านการเงิน วงเงินรวมกว่า 78,000 ล้านบาท ผนวกกับอีก มาตรการที่เป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาส่งเสริมควบคู่กันไป

โครงการ SME Standard Up ยกระดับเอสเอ็มอีสู่มาตรฐานที่เหมาะสม เป็นหนึ่งใน มาตรการที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย โดย สมอ. ได้จัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. S) เพื่อยกระดับขีดความสามารถ SMEs ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย โดยการสร้างระบบการมาตรฐานเฉพาะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับคูปอง จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรอง และเมื่อผ่านการรับรอง สมอ. จะออกใบรับรองตามมาตรฐาน มอก. เอส ให้

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้ประกาศใช้ มอก. เอส แล้ว จำนวน 40 เรื่อง ครอบคลุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สปา กีฬา สิ่งทอ การบริการทำความสะอาด การบริการ Car care การบริการล้างแอร์และซ่อมบำรุง การบริการนวดสปา การบริการซักอบรีด เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอการรับรองแล้วจำนวน 19 ราย ผ่านการรับรองและรับมอบใบรับรองในวันนี้ จำนวน 7 ราย  ซึ่งเป็น SMEs กลุ่มแรกที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

1.       บริษัท เจ วาย ฟลาวเวอร์แอนด์แฮนดี้คราฟ จำกัด 
ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป มอก.เอส เลขที่ 11-2561

2.       บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการกำจัดปลวก หนูและแมลง มอก.เอส เลขที่ 22-2561

3.       บริษัท โพรเทคสพลัส จำกัด 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการกำจัดปลวก หนูและแมลง มอก.เอส เลขที่ 22-2561

4.       บริษัท เอสเค เพรสคอนโทรล จำกัด 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการกำจัดปลวก หนูและแมลง มอก.เอส เลขที่ 22-2561 ผ

5.       บริษัท โอวาท โปรแอนด์ควิก จำกัด 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ มอก.เอส เลขที่ 21-2561

6.       บริษัท นิวเบอรี่ เวลเนส จำกัด 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการนวดและสปา มอก.เอส เลขที่ 25-2561

7.       บริษัท เฮลท์แคร์ แอนด์ สปา จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการนวดและสปา มอก.เอส เลขที่ 25-2561

นอกจากจะจัดให้มีพิธีมอบใบรับรองระบบคุณภาพแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การส่งเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ระหว่าง สมอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ด้วยกันทั้ง 3 หน่วยงาน โดย สมอ. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดมาตรฐานและให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ทั้งด้านองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงเงินทุนสนับสนุน  และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่เป็นศูนย์รวมของ SMEs ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SMEs ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจ

          การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อนำการมาตรฐานมาเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่การแข่งขันทางการค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นสากล