โลกยุคดิจิตอลก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization - AFEO) เชิญผู้สนใจเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีสากล ส่งผลงานเข้าประกวดอาคารปลอดภัยดีเด่นใน โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2019” ประกอบด้วยมีการออกแบบที่ชาญฉลาด มีอุปกรณ์ประกอบอาคารเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบอาคาร รวมถึงการบำรุงรักษา และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารของประเทศสู่ระดับอาเซียน สร้างมาตรฐานและแบบอย่างให้แก่องค์กร หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุนโครงการโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวดมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลใน CAFEO ครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

กำหนดการ

·         เปิดรับแบบของอาคาร                                                               1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

·         ประกาศผลผู้เข้ารอบครั้งที่ 1 คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60                      8 มีนาคม 2562   

·         ประกวดรอบที่ 2 โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบ                                       เดือนมีนาคม - เมษายน 2562                    

·         ประกาศผลอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับรางวัล คะแนนผ่านร้อยละ 80      26 เมษายน 2562

·         ส่งรายชื่อเพื่อรับรางวัล                                                              1-3 พฤษภาคม 2562 
                                                                                                (AFEO Midterm 2019 ที่ประเทศบรูไน)

·         วันประกาศการรับรางวัลระดับอาเซียน                                             11-13 กันยายน 2562 
                                                                                                (CAFEO 37
th 2019 ที่ประเทศอินโดนีเซีย)

 

            หมดเขตส่งใบสมัครและแบบระบบป้องอัคคีภัยของอาคาร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดที่ คุณเยาว รักษ์ วสท. โทร.02-184-4600-9 ต่อ 514 โทรสาร.02- 184-4662 E-mail: foreignaffairs@eit.or.th  หรือ https://1th.me/Ou84  หรือQR Code