สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) จำนวน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2562

 

          สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 162 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทนผู้กล่าวหา ฯลฯ และเงินรางวัล ตลอดจนใช้ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของบุคคลากร ป.ป.ช. และค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริหารโดย “คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย

(1) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน

(2) กรรมการ ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจำนวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ

(3) เลขาธิการ เป็นกรรมการ

(4) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นกรรมการ

(5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการ

(6) ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

(7) ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

(8) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวนสามคน

เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารกองทุน ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

          ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          (1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์

(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(4) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

                                               -2-

 

นอกจากนี้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง พ.ศ.2562 และให้มีหนังสือรับรองหรือได้รับความเห็นชอบจากองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 11 (1) – (3) ของระเบียบดังกล่าวด้วย

 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 22 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 02 528 4800 ต่อ 1702 หรือ 4935 หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์