การพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันและการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต ส่งผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ธุรกิจเหล่านี้จะมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี แต่บางครั้งยังขาดองค์ความรู้ทางวิศวกรรมด้านทฤษฎี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย สถาบันวิศวพัฒน์ เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “EIT Mini Civil” หลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมทุกวิชาสำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมและมากด้วยประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 108 ชั่วโมง อบรม 18 วัน ในระยะเวลา 3 เดือน ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (9.00 – 16.00 น.) ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

         วัตถุประสงค์ของ EIT Mini Civil เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพวิศวกร นายฃ่าง ผู้ประกอบการรายใหม่ด้านรับเหมางานก่อสร้างและงานต่อเติม ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ช่วยลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหา มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในงานวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษ” ได้อีกด้วย

         สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณเยาวพา วสท. โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 520 E-mail: yaowapha.eit@gmail.com

 

กำหนดการอบรม และเนื้อหาหลักสูตร EIT Mini Civil รวม 108 ชั่วโมง มีดังนี้

1. ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo - Informatics)                    20 - 21 เม.ย. 62

2. ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)                                           04 - 05 พ.ค.  62

3. ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)                                               11 - 12 พ.ค.  62

4. กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)                                   25 - 26 พ.ค.  62

5. คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)                                 01 - 02 มิ.ย.  62

6. การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)     08 - 09 มิ.ย.  62

7. การออกแบบโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน                                         15 - 16 มิ.ย.  62

8. ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา                                                22 - 23 มิ.ย.  62

9. ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้                                              29 - 30 มิ.ย.  62