ผนึกกำลังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว

พันธมิตรธุรกิจ มีความมีสำคัญในทุกระดับ ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่างไทย-จีน ระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงควรบันทึกข้อมูลไว้เพื่อติดตามความคืบหน้า

 

อีอีซีไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาสยานเจิ้งโจว

มติคณะรัฐมนตรีวันที่  2 เมษายน  2562  เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน

3. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับ

1.เนื้อหาโดยสรุปของร่างบันทึกความเข้าใจ ระว่าง สกพอ. กับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน ประกอบด้วยการสนับสนุนการพัฒนาโครงการศูนย์การบินคู่ขนาน (Aviation Dual Hub Project) ระหว่างจีนตอนกลางและภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สนามบิน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น โลจิสติกส์การบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรอบรมบุคลากรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative)

2.เนื้อหาโดยสรุปของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับ ZAEZ (Zhengzhou Airport Economy Zone : ZAEZ) ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางแผนและการบริหารจัดการมหานครการบินระหว่างกัน โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เที่ยวบิน การค้า และการลงทุน

โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือบนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามร่วมกันในช่วงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดแนวทางความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการคมนาคมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยในการพัฒนามหานครการบิน อุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สกพอ. มีกำหนดจัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับระหว่าง สกพอ.กับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและ ZAEZ ระหว่างการเข้าร่วมงาน the 13th China Henan International Investment & Trade Fair ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2562 ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

#