ความคืบหน้าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชมฯ นนทบุรี(บางใหญ่-วัดพระเงิน)

การเคหะแห่งชาติยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สร้างชุมชนเมืองให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง บทบาทเช่นนี้ของการเคหะแห่งชาติยังมีโอกาสพัฒนายกระดับ หากมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งสังกัดกระทรวงคมนาคม  แม้ปัจจุบันวันเวลาดังกล่าวยังไม่เป็นจริง แต่สามารถตั้งความหวังและผลักดันได้

ก่อนถึงการพัฒนาในยกระดับคุณภาพที่ประสานกันระหว่างการวางแผนด้านคมนาคมขนส่งขนานใหญ่ แบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  การสร้างชุมชนเมืองให้ผู้มีรายได้ปานกลางลงมา ก็สามารถติดตามงานรูปธรรมของการเคหะแห่งชาติที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้  โครงการที่กล่าวถึงต่อไปนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน บางใหญ่-วัดพระเงิน

โครงการนี้มีความคืบหน้าล่าสุดจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่  9 เมษายน 2562  เรื่อง  ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ การปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่  วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้สามารถดำเนินโครงการฯ ได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  และให้ พม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า

1. กรมทางหลวงชนบทมีโครงการตัดถนนใหม่แนวตะวันออก ตะวันตก จากจุดสิ้นสุดถนนนครอินทร์ไปเชื่อมกับทางหลวงชนบท สาย นฐ.3004 มีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร แนวเขตทางผ่านบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ วัดพระเงิน)  การเคหะแห่งชาติจึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อขอหารือโครงการตัดถนนเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ ศาลายา และขอให้กรมทางหลวงชนบทส่งรายละเอียดสถานภาพการจัดทำโครงการให้ กคช. กรมทางหลวงชนบทได้มีหนังสือจัดส่งรายละเอียดโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา แจ้งว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หากได้รับความเห็นชอบ กรมทางหลวงชนบทจะได้ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนภายในปี 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์ และจะดำเนินการจ่ายเงินทดแทนอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ถูกเวนคืนในปี 2564 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างประมาณปี 2565

2. โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ ศาลายา ที่มีแนวถนนตัดผ่านโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ วัดพระเงิน) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารที่จะพัฒนา รวมถึงถนน พื้นที่ว่าง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการบางส่วนจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ได้ ดังนั้น กคช. จึงนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณาอนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับผังบริเวณโครงการโดยยังคงรูปแบบของอาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 12 อาคาร รวม 526 หน่วย ขนาด 32 ตารางเมตร ตามเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการและคงเดิมบางรายการ สรุปได้ ดังนี้

2.1 รายการที่คงเดิม

2.1.1 ค่าก่อสร้างของโครงการมีการปรับเกลี่ยภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จำนวน 263.634 ล้านบาท

2.1.2 ราคาขายเบื้องต้น 625,000 บาทต่อหน่วย

2.2 รายการที่ปรับเปลี่ยน

2.2.1 ขนาดที่ดินโครงการลดลงจาก 10.09 ไร่ เป็น 9.95 ไร่ (ลดลงจำนวน  0.14 ไร่) โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นเดิม

2.2.2 ต้นทุนโครงการลดลงจากเดิม จำนวน 377.095 ล้านบาท เป็น 376.470 ล้านบาท

2.2.3 ผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.76 เป็นร้อยละ 4.93

2.2.4 ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.04 เป็นร้อยละ 7.19

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ วัดพระเงิน)  มีชื่อเรียกสั้นๆว่า บ้านเอื้ออาทร บางใหญ่ (วัดพระเงิน) ที่ตั้งโครงการอยู่ที่   ซ.วัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก ต.ปลายทาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี   ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีบางใหญ่)

ในส่วนของการบริการชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) เป็นรูปแบบกิจการการตลาด  การเคหะได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 503.50 ตารางวา และให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อทำกิจการการตลาด

กลุ่มลูกค้าในการบริการกิจการการตลาดกลุ่มหลักคือ ผู้เข้าอยู่อาศัยในโครงการรวม  526  หน่วย  รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง และผู้สัญจรอื่นๆ

#