รองนายกรัฐมนตรีกับการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

รองนายกรัฐมนตรีท่านใดดูแลเรื่องใดในการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562   เป็นเรื่องควรบันทึกไว้ให้สะดวกในการค้นหา  เพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ

 

เรื่องนี้มีรายละเอียดจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม  2562 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่   สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน   24 แผนงาน สามารถดำเนินการต่อไปได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ ดังนี้

ดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้-แรงงาน/ค้ามนุษย์ –ประวิตร

1. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการ กำกับดูแล จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

1) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

6) การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 

ขับเคลื่อนอีอีซี. / เขตเศรษฐกิจพิเศษ-สมคิด

2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 2 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  ประธานกรรมการ กำกับดูแล จำนวน 5 เรื่อง  ดังนี้

1) การวิจัยและนวัตกรรม

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

3) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5) การพัฒนาผู้ประกอบการ  เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

 

ต่อต้านทุจริต-วิษณุ

3. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 3 นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ กำกับดูแล จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

2) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3) การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

4) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง

 

พัฒนาศักยภาพคน – การผลิตภาคการเกษตร – จุรินทร์

4. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  ประธานกรรมการ กำกับดูแล  จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

3) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

 

โลจิสติกส์- ประกันสุขภาพ – อนุทิน

5. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 5 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ กำกับดูแล  จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

2) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

3) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

ทั้งนี้  สำหรับการดำเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  เห็นควรให้อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

 

ขยายความ

จุดประสงค์การจัดสรร “ภารกิจ” ให้รองนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อให้การจัดวางงบประมาณสอดคล้องกับการบริหารจัดการกระทรวงต่างๆ ในการกำกับดูแลและหรือว่าการของรองนายกรัฐมนตรีให้มากที่สุด  มุ่งหวังให้มีผลงานที่ชัดเจน

#