โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. 6 โครงการวงเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีโครงการใหม่ 6 โครงการรวมวงเงินกว่า 1.1  หมื่นล้านบาท  ทื้งหมดเป็นโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ  ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุด และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ำต่าง ๆ  และพื้นที่ข้างเคียง ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,727.402 กิโลเมตร  และมีระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น

 

กปภ. เดินหน้าอีก 6 โครงการเพิ่มศักยภาพบริการน้ำประปา

ข้อมูลจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 17  กันยายน 2562  เรื่อง  โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของ กปภ. (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการ [โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.)

(1) สาขาบ้านฉาง

(2) สาขาพังงา – ภูเก็ต

(3) สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลำภู

(4) สาขาแม่สาย – (ห้วยไคร้) – (แม่จัน) – (เชียงแสน)

(5) สาขานครศรีธรรมราช 

และ (6) สาขากันตัง – (สิเกา  - ปากเมง)]

วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,026.952 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย  โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เสนอขอความเห็นชอบให้ กปภ. ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 เพิ่มเติม (จากเดิมมี 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคามฯ   และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ  อำเภอเวียงเชียงของ  จังหวัดเชียงราย) เพิ่มเติมอีกจำนวน 6 โครงการ โดยในการดำเนินโครงการฯ จะมีการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ  ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุด และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ำต่าง ๆ  และพื้นที่ข้างเคียง ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,727.402 กิโลเมตร  และมีระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น  โดยมีเป้าหมายกำลังผลิต จาก 416,280 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิ่มขึ้นอีก 332,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  รวมเป็น 748,680 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น จาก 232,879 ราย  เพิ่มขึ้นอีก 239,618 ราย  รวมเป็น 472,497 ราย

ทั้งนี้  โครงการมีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 11,026.952 ล้านบาท  ประกอบด้วย เงินอุดหนุน 7,332.691 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ 2,444.230 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กปภ. 1,250.031 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ*

ค่าก่อสร้าง (บาท)

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย(บาท)

รวม (บาท)

เงินงบประมาณ

เงินกู้ในประเทศ

เงินรายได้ กปภ.

1. สาขาบ้านฉาง (รองรับโครงการ EEC)**

1,136.025

378.675

221.309

1,736.009

2. สาขาพังงา-ภูเก็ต

2,638.339

879.446

353.123

3,870.908

3. สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลำภู**

1,603.800

534.600

368.398

2,506.798

4. สาขาแม่สาย –(ห้วยไคร้) – (แม่จัน) -(เชียงแสน)

687.070

229.024

169.713

1,085.807

5. สาขานครศรีธรรมราช

1,034.716

344.905

91.488

1,471.109

6. สาขากันตัง – (สิเกา – ปากเมง) **

232.741

77.580

46.000

356.321

รวม

7,332.691

(ร้อยละ 66.50)

2,444.230

(ร้อยละ 22.17)

1,250.031               (ร้อยละ 11.33)

11,026.952 (ร้อยละ 100)

หมายเหตุ โครงการฯ ทั้ง 6 โครงการ กปภ. แจ้งว่า ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นโครงการที่มีความพร้อมเรื่องที่ดิน แต่เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้อยที่สุด กปภ. จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ระยะก่อสร้าง)

** กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว

 

 

เพิ่มเติม

ทั้ง 6 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานตั้งแต่ปี 2561  ดังนั้นจึงมีโอกาสเร่งรัดงานให้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้านงานประปาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้รับจ้าง กปภ. ชั้นที่ 1", "ชั้นที่ 2"  ลงมาถึงชั้นต่างๆ  (ตามข้อกำหนดการประกวดราคา)

##