งบซ่อมถนน สะพาน จากภัยน้ำท่วม 2.2 พันล้านบาท ติดตามที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม  24 จังหวัด  ทำให้ถนน สะพานเสียหาย  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณกว่า  2.2 พันล้านบาท แบ่งให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไปดำเนินงาน  งานซ่อมแซมต้องรวดเร็ว การหาผู้รับเหมามาทำงานต้องเร่งด่วนรองรับ

 

ซ่อมแซมถนนสะพาน 24 จังหวัดภาคเหนือ-อีสาน

ข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่   1  ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 24 จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 จังหวัด ภายในวงเงิน 2,282,980,000 บาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง จำนวน 1,374.60 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 908.38 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน และขอให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำประมาณการค่าก่อสร้างเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณและเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หักงบประมาณที่ได้รับเพื่อการบูรณะ/ซ่อมแซม ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่เดียวกันกับแผนงานที่จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญ

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครั้งที่ 1 จำนวน 218 รายการ วงเงิน 2,282.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. กรมทางหลวงเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 จำนวน 125 รายการ วงเงิน 1,374.60 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 22 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชุมพร เชียงใหม่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่จะต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ/ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปได้ ดังนี้

1) งานซ่อมสะพาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 115 ล้านบาท

2) ก่อสร้างสะพานใหม่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 30 ล้านบาท

3) งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ คันทางสไลด์ จำนวน 55 รายการ วงเงิน 462.64  ล้านบาท

4) งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ (งานสะพาน) จำนวน 64 รายการ วงเงิน 766.96 ล้านบาท

2. กรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 จำนวน 93 รายการ วงเงิน 908.38 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ พิจิตร พิษณุโลก มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร สุโขทัย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) โดยมีความเสียหายที่จะต้องใช้งบประมาณในการบูรณะ/ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม สรุปได้ ดังนี้

1) ซ่อมสร้างผิวทาง/ไหล่ทาง/คันทาง จำนวน 60 รายการ วงเงิน 502.16 ล้านบาท

2) ถนนขาด/สะพาน/คอสะพานขาด พร้อมเชิงลาด จำนวน 16 รายการ วงเงิน 356.18 ล้านบาท

3) ก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 22.38 ล้านบาท

4) งานป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 11 รายการ วงเงิน 27.66 ล้านบาท

 

ขยายความ

การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ย่อมเปิดโอกาสให้กิจการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานถนน สะพาน งานระบายน้ำและอื่นๆ มีโอกาสรับงานเพิ่มขึ้น  และเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้โครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน กลับมาใช้ได้ในเร็ววัน  การดำเนินงานเพื่อให้ได้ผู้รับเหมามาดำเนินงานจึงต้องรวดเร็ว

#