มาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีเวลาเตรียมตัว

มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องดีทั้งต่อผู้ใช้และผู้ผลิตเอง ไม่ว่าเป็นการใช้หรือผลิตในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องต่อเนื่อง  และหรือการใช้ในขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นสินค้าและหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยกระดับคุณภาพตลอดแนว

ข้อมูลต่อไปนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน พ.ศ. ….

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….

4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง (จัดเรียงดังต่อไปนี้)

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มีเวลาเตรียมตัว  365  วัน

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  มีสาระสำคัญคือ

1.1 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 528 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5509 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

1.2 กำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน มีเวลาเตรียมตัว  180  วัน

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไป               ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสำคัญคือ

2.1 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1390 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5499 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

2.2 กำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นมีเวลาเตรียมตัว 270 วัน

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสำคัญคือ

3.1 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2140 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5500 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วนแผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

3.2 กำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนมีเวลาเตรียมตัว 270 วัน

4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. มีสาระสำคัญคือ

4.1 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1999 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5497 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน           แผ่นแถบ แผ่นหนาและแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

4.2 กำหนดให้กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่               วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ขยายความ

“มีเวลาเตรียมตัว”  หมายถึงจำนวนวันที่นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ดังนั้นจึงต้องติดตามว่า “ร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ”  ดังกล่าวจะผ่านขั้นตอนดำเนินการต่างๆ จนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่  ระหว่างนี้ ก็ต้องเร่งการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเหมาะสม  ทั้งผู้ผลิตต้นน้ำ  ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องต่อเนื่อง ส่วนผู้ใช้หรือผู้บริโภค “คนสุดท้าย”  ก็ต้องดูแลตนเองตามศักยภาพที่มี

#