ข้อมูลงบประมาณภาครัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID 19

รัฐบาลอนุมัติงบประมาณจำนวนเท่าใดในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด COVID  19  และสถานการณ์ภัยแล้ง มีข้อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่  17  มีนาคม  2563  ดังต่อไปนี้

 

สู้COVID 19  จำนวน 17,310  ล้านบาท  สู้ภัยแล้ง 14,610 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแล้วมีมติ ดังนี้

 1. เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบกลางฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 11 กระทรวง 28 หน่วยงาน วงเงิน 14,610.4509 ล้านบาท ดังนี้

 

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง

คำขอ

พิจารณา

COVID-19

ภัยแล้ง

รวมทั้งสิ้น

 

65,533.0244

6,302.4253

8,308.0256

14,610.4509

1. กระทรวงสาธารณสุข

6,573.6287

(8 หน่วยงาน)

5,488.5096

(6 หน่วยงาน)

-

5,488.5096

(6 หน่วยงาน)

2. กระทรวงคมนาคม

898.1502

(2 หน่วยงาน)

159.0000

(1 หน่วยงาน)

398.1502

(1 หน่วยงาน)

557.1502

(2 หน่วยงาน)

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

9,919.8085

(5 หน่วยงาน)

143.5036

(2 หน่วยงาน)

-

143.5036

(2 หน่วยงาน)

4. กระทรวงกลาโหม

1,525.7740

(4 หน่วยงาน)

115.4110

(1 หน่วยงาน)

1,309.4528

(2 หน่วยงาน)

1,424.8638

(3 หน่วยงาน)

5. กระทรวงพาณิชย์

157.9650

(1 หน่วยงาน)

108.0000

(1 หน่วยงาน)

-

108.0000

(1 หน่วยงาน)

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8,534.7601

(8 หน่วยงาน)

45.0372

(1 หน่วยงาน)

2,879.4878

(5 หน่วยงาน)

2,924.5250

(6 หน่วยงาน)

7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,283.7829

(4 หน่วยงาน)

-

1,125.6858

(2 หน่วยงาน)

1,125.6858

(2 หน่วยงาน)

8. กระทรวงมหาดไทย

4,591.5545

(1 หน่วยงาน)

-

2,575.4890

(1 หน่วยงาน)

2,575.4890

(1 หน่วยงาน)

9. กระทรวงอุตสาหกรรม

55.0000

(1 หน่วยงาน)

35.0000

(1 หน่วยงาน)

-

35.0000

(1 หน่วยงาน)

10. กระทรวงศึกษาธิการ

25,140.6347

(3 หน่วยงาน)

-

-

-

11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1,252.1862

(2 หน่วยงาน)

-

-

-

12. รัฐวิสาหกิจ

1,374.6600

(5 หน่วยงาน)

53.1000

(1 หน่วยงาน)

19.7600

(1 หน่วยงาน)

72.8600

(2 หน่วยงาน)

13. กรุงเทพมหานคร

90.0986

(1 หน่วยงาน)

50.0656

(1 หน่วยงาน)

-

50.0656

(1 หน่วยงาน)

14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

30.0000

(3 หน่วยงาน)

-

-

-

15. สภากาชาดไทย

105.0210

104.7983

-

104.7983

 

งบกลาง(ช่วยเหลือ)จ้างงาน 2,700 ล้านบาทจากภัย COVID 19

2. เห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 2,700 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างงาน โดยให้หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 6 เดือน อัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณได้ภายในกรอบวงเงินดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  พ.ศ. 2562 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย  งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบกลางดังกล่าว หากหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินอื่น เพื่อสนับสนุนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งต่อไป

ทั้งนี้  ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด  โดยเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป   สำหรับโครงการตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

 

ข้อสังเกต

รัฐบาลยังมีงบประมาณ 2563 อีกจำนวนไม่น้อยที่สามารถจัดสรรมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างรอบด้านเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดระดับโลก COVID 19  และรับมือกีบผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ทางสังคมและอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย

#