สู้ภัยโควิด 19 เพิ่มสภาพคล่อง กคช. สองพันล้านบาทช่วยเหลือลูกหนี้ผ่อนบ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีผลกระทบกว้างขวาง การติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงมีมากมายหลากหลาย ช้าเร็ว แตกต่างกันได้ ในส่วนของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ (กคช.)มีมาตรการช่วยเหลือล่าสุดออกมาดังต่อไปนี้

ทุ่ม 2 พันล้านบาท ให้ 4 มาตรการช่วยเหลือ

ข้อมูลการช่วยเหลือลูกค้าของกคช. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เรื่อง การกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องหรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน 2,000 ล้านบาท ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีกระทรวงการคลัง (กค.) ประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ กคช. รับความเห็นของ กค. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า

1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และหารายได้ เป็นต้น ดังนั้น กคช. จึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของ กคช. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

มาตรการ

กลุ่มเป้าหมาย/รายละเอียด

1. พักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ

ลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง (สัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน)

2. ปลอดค่าเช่า

1. ลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน

2. แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาตรงกับ กคช.

3. ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร

3. ลดค่าเช่าลงร้อยละ 50

ผู้เช่ารายย่อยในพลาซ่าหรือตลาดเช่าเหมา

(กำหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่ กคช. ให้ส่วนลด)

4. พักชำระเงินมัดจำ/เงินจอง (เงินดาวน์)

ลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจอง

(สัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน)

หมายเหตุ มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กคช. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้างต้น กคช. ช่วยเหลือเฉพาะค่าเช่าซื้อและค่าเช่าเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าน้ำ ค่าภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าดูแลชุมชน ค่าปรับตามสัญญาจากการชำระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงวดที่ค้างชำระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องชำระตามเงื่อนไขสัญญาปกติ

 

2. กคช. เห็นว่า หากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะเวลายาวนาน กคช. จะได้รับผลกระทบจากการขายโครงการ การรับชำระค่าเช่า และค่าเช่าซื้อที่ต่ำกว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้ กคช. มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับปรุงแผนการกู้เงินโดยปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อให้มีสภาพคล่องในจำนวนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน โดย กค. ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มีมติอนุมัติแล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ซึ่งรวมถึงการปรับเพิ่มเงินกู้ของ กคช. แล้ว

#