ลงทุน 4,266 ล้านบาทขยายทางหลวงชนบท จ.เชียงใหม่

 

ขยายทางหลวงชนบทเชื่อมอำเภอเมืองเชียงใหม่กับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรสองอำเภอ และการเติบโตของเมือง

 

ขยายทางหลวงชนบท อ.เมืองเชียงใหม่-อ.สันกำแพง

ข้อมูลล่าสุดเรื่องนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่  17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา ตำบลแม่ปูคา ตำบลสันกำแพง ตำบลร้องวัวแดง และตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา ตำบลแม่ปูคา ตำบลสันกำแพง ตำบลร้องวัวแดง และตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

3. ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน และการขยายถนนต้องสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลเป็นการกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติเพียงเท่าที่จำเป็น และต้องสร้างระบบการระบายน้ำที่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนหรือเมืองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีก 10 – 15 ปี ข้างหน้าไปพร้อมกันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาถนนกีดขวางทางน้ำและทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และการเจริญเติบโตของเมือง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้า รองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของชุมชนในอนาคต อันจะทำให้การจราจรและการขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน

 

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลสันปูเลย ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา ตำบลแม่ปูคา ตำบลสันกำแพง ตำบลร้องวัวแดง และตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006

กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอว่า

1. โดยที่เป็นการสมควรดำเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และการเจริญเติบโตของเมือง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า และรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต อันจะทำให้การจราจรและการขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึ้น

2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 แล้ว โดยลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างและขยายถนนขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องละ 2.50 เมตร ทางเท้าและทางจักรยานกว้างข้างละ 4.00 เมตร เกาะกลางกว้าง 4.20 – 18.00 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 – 65.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 16.324 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 425 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 129 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 4,266.6000 ล้านบาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 13.3000 ล้านบาท       ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 453.0500 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 3,800.2500 ล้านบาท)

 

3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้

ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 4,125.57 ล้านบาท อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) มีค่า 2.47 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR)  มีค่า 24.86 % ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ

4. สำนักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม. 3029 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 16.324 กิโลเมตร ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 453.0500 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566 ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทควรจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว

5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

#