ถึงวาระกรมการขนส่งทางราง
 • 24 January 2017
 • 1,288
 • 0
มิติใหม่การพัฒนาการคมนาคมขนส่งระบบรางมีจุดเริ่มต้นในประเทศไทย  นั่นคือความคืบหน้าของการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง มต...
อ่านต่อ
ทบทวนปัญหาในงานก่อสร้าง – เสาเข็มและฐานราก (1)
 • 24 January 2017
 • 3,898
 • 0
ในโอกาสใกล้การเปลี่ยนผ่านจากปี 2559 สู่ ปี 2560 อันเป็นวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  สรุปเก็บรับบทเรียนเพื่อพัฒนา...
อ่านต่อ
การช่วยเหลือกิจการเอสเอ็มอี –ฟื้นฟูกิจการ
 • 24 January 2017
 • 482
 • 0
การทำธุรกิจทุกชนิดทุกขนาดหรือการลงทุน ผลลัพธ์คือกำไรหรือขาดทุน  เมื่อกำไรก็สะสมทุนและขยายกิจการ  ครั้นขาดทุนใน...
อ่านต่อ
พัฒนาการเดินเรือลุ่มน้ำโขงเพิ่มศักยภาพขนส่งทางน้ำ จีน พม่า ลาว ไทย
 • 24 January 2017
 • 723
 • 0
การขนส่งทางน้ำเป็นรูปแบบวิธีการที่ขนส่งได้จำนวนมากและประหยัดพลังงานต่อหน่วยมากกว่าการขนส่งรูปแบบวิธีการอื่น ๆ มาก ...
อ่านต่อ
ขยายระยะเวลาสนับสนุนกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
 • 24 January 2017
 • 701
 • 0
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการ มีรายได้จากกำไรในการลงทุนประกอบกิจ...
อ่านต่อ
ประชาชนไทยกับ Thailand 4.0
 • 24 January 2017
 • 1,183
 • 0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12  จนมาถึง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู...
อ่านต่อ
ถึงเวลาใช้มาตรการ CoST - ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
 • 24 January 2017
 • 1,024
 • 0
การดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction sector transparency  Initiative : CoST)  เป็นอ...
อ่านต่อ
ทบทวนปัญหาในงานก่อสร้าง – เสาเข็มและฐานราก (2)
 • 24 January 2017
 • 3,435
 • 0
การทบทวนปัญหาในงานก่อสร้าง สามารถเริ่มต้นตั้งแต่ฐานรากขึ้นไป งานก่อสร้างต้องสนใจเสาเข็มและฐานราก เพื่อสร้างหลักประกันควา...
อ่านต่อ
ถึงเวลาเอาจริงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศ
 • 24 January 2017
 • 530
 • 0
การใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วประเทศต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั...
อ่านต่อ
ทบทวนปัญหาในงานก่อสร้าง – เสาเข็มและฐานราก (3)
 • 24 January 2017
 • 1,674
 • 0
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมบริการ “รับเหมา”  เท่ากับทำทุกเรื่องแก้ปัญหาทุกอย่างให้ผู้ว่า ...
อ่านต่อ