งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เชิญร่วมสัมมนา ฟรี...13 พ.ย. นี้ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม

 

 

          ปีละครั้งเท่านั้น เพื่อคนไทยพร้อมรับมืออนาคตและยุคดิสรัพชั่น  งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เชิญชวนคนไทยและผู้สนใจร่วมเข้าฟังสัมมนา เสวนา และบรรยายพิเศษ ที่หาฟังได้ยาก โดดเด่นด้วยหลากหลายสาระความรู้รอบด้าน อาทิ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยี สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฟรีตลอด 3 วัน  

         หัวข้อสัมมนาฟรี...วันที่ 13 พ.ย. 62 อาทิ

1.    เวลา 10.00 - 12.15 น.  เสวนา ไขปริศนา ค้นหาสาเหตุ เคสดังเครนล้มในรอบปี”   โดยคุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์,  คุณหฤษฏ์  ศรีนุกูล       

2.    เวลา 10.00 - 12.00 น.  เรื่อง “ทางรอดทะเลไทย...จากมหันตภัยขยะ”  โดยคุณวรุณ  วารัญญานนท์,  ศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล,  คุณสินชัย  เทียนศิริ,  ผู้แทนจาก World Bank

3.    เวลา 10.00 - 12.00 น.  เรื่อง “การติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างปลอดภัย” โดย คุณวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์,  คุณวิเชียร  บุษยบัณฑูร,  ดร.ภัคภิมล  สิงหะพงษ์

4.    เวลา 10.00 - 12.00 น.  เรื่อง อนาคตของ BIM ในประเทศไทย”   โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์,  คุณทรงพล  ยมนาค,  ดร.สรัสไชย  องค์ประเสริฐ คุณณพล  บุญจันต๊ะ,  ผศ.กวีไกร  ศรีหิรัญ 

5. เวลา 10.00 - 11.00 น.  เรื่อง ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล” โดย คุณกรณเสฎฐ์  ปิติอริยะนันท์

6.    เวลา 11.00 - 12.00 น.  เรื่อง “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0” โดย คุณศุภกิจ  บุญศิริ

7.    เวลา 11.00 - 12.00 น.  เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาล และการบริหารfor Healthcare Facilities หมวด FMS ตามมาตรฐาน JCI”  โดย คุณบุษกร  แสนสุข,  คุณชุติมา  วิจิตรานนท์,  นพ.สมพร  คำผง,  อ.วก.นิรชิต  เรืองแสงวัฒนา ผศ.ชูเกียรติ  แซ่ตั้ง

8.    เวลา 12.00 - 16.00 น.  เรื่อง การออกแบบและการจัดการระบบความปลอดภัยกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Design and Management on Safety and Electromagnetic Compatibility for Smart Cities)”  โดย รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ์  ขันเงิน

9.    เวลา 14.00 - 16.00 น.  เรื่อง “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิทัล”  โดย คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ,  ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร,  ผศ.ดร.สมชาย  หาญหิรัญ

10. เวลา 14.00 - 16.00 น.  เรื่อง “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเตรียมพร้อมอย่างไร” โดย คุณสมโภชน์  อาหุนัย,  คุณวันชัย  มีศิริ,  คุณธนานันต์  กาญจนคูหา,  คุณสรรเพชญ  ตั้งเสาวภาคย์,   Mr. Juergen

11.  เวลา 14.00 - 16.00 น.  เรื่อง “From Waste to Energy…โรงไฟฟ้าจากขยะ” โดย คุณคณพศ  นิจสิริภัช,  รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน์ 

12.  เวลา 14.00 - 16.00 น.  เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง" Building Innovations in Construction” โดย คุณสิริวัฒน์  ไวยนิตย์,  คุณกฤษดา  เกรียงศักดิ์พงศ์,  คุณชัชวาล  วรศรีหิรัญ,  คุณชินทัต ณ ระนอง,  คุณวราวุธ  ศิริมาตย์,  คุณสุรบดินทร์  เชื้อจันอัด 

 13. เวลา 14.00 - 16.00 น.  เรื่อง มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร,  คุณณรงค์ชัย  แจ่มจำรัส,  คุณอภิวัฒน์  เธียรพิรากุล

 

 

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์ http://www.nationalengineering2019.com/index.php?modules=seminars  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วสท.โทร.02-184-4600-9 หรือ https://www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT/