ศ.ดร.อมร พิมานมาศ (ขวาสุด) นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) พร้อมด้วยคุณวีรกร สายเทพ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด และ ดร.วิกรม วัชระคุปต์ (นั่งกลาง) ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรฐาน BIM Object ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM (Building Information Modeling) เพื่อให้การใช้ BIM Library และเทคโนโลยี BIM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเป็นสากล ด้วยการนำ Digital Construction มาช่วยยกระดับและสร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย การร่วมมือกันครั้งนี้ช่วยส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง BIM เพื่อยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยสู่ระดับสากล

#