หนึ่งในภารกิจทางวิชาการของ วสท. มุ่งการ Upskill และ Reskill ให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรไทยเดือนละกว่า 10 – 15 คลาส แต่เนื่องด้วยขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทั้งขยายไปหลายประเทศในภูมิภาคโลก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของสมาชิก ผู้เข้ารับการอบรม-สัมมนา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ จึงประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 2 ขึ้นเพื่อยกระดับการป้องกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประกาศเลื่อนการจัดอบรม-สัมมนาทั้งหมดที่จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) ซึ่งกำหนดจัดในช่วงวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 (รายชื่อหลักสูตรดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้)

            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นรายสัปดาห์ หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น และยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมอบรม-สัมมนาดังกล่าวไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป หากผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ระบุดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกการร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งมายังฝ่ายวิชาการ-โครงการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2184 4600-9 กด 2 หรืออีเมล eit@eit.or.th

            ทั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขออภัยอย่างสูงแก่สมาชิก ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม-สัมมนา วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) มา ณ ที่นี้